CONTRACT

privind comercializarea pachetelor de servicii de călătorie

și serviciilor de călătorie asociate

Nr. ________ din data de________

 

Încheiat între:

Societatea International Service Expert S.R.L., cu sediul social în municipiul Brașov, str. Egretei nr. 33, județul Brașov și punct de lucru în municipiul Codlea, str. Lungă nr. 65, județul Brașov, înregistrată la oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/162/2017, având cod unic de înregistrare RO19053464, cont bancar RO86BRDE280SV18916402800 deschis la BRD-Groupe Société Générale, Tel. 0740.794.859, E-mail : versanu@gmail.com; calatoreste@cudragos.ro, titulară a Licenței de turism nr. ___________ din data de ______ pentru agenția „Călătorește cu Dragoș”, adresă web: www.cudragos.ro, reprezentată legal prin Dl.VERȘANU Dragoș-Mihai, în calitate de administrator, denumită în continuare „Agenția

și

Clientul ............................................, cu domiciliul în loc...............str......................nr............jud............................, având CNP.........................., telefon..................., e-mail....................................., în calitate deBeneficiar”.

 

1. Preambul

1.1. Raporturile dintre Agenția de turism International Service Expert S.R.L. și Beneficiar sunt guvernate de clauzele stipulate în prezentul contract, de prevederile legale, precum și de uzanțele și practicile în domeniul turismului. Aceste raporturi se bazează pe încredere reciprocă și bună credință.

2. Obiectul contractului

2.1. Prezentul contract are ca obiect vânzarea-cumpărarea pachetelor de servicii de călătorie și serviciilor de călătorie asociate, după caz, în schimbul unui preț ce va fi stabilit pentru fiecare ofertă în parte.

2.2. Operațiunile efective de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie se desfășoară în baza comenzilor emise de Beneficiar, ofertarea produselor de către Agenție, confirmarea acceptării ofertei.

3. Informații precontractuale

3.1. Înainte de asumarea de către Beneficiar a prezentului contract, Agenția a furnizat Beneficiarului informațiile standard prin intermediul formularului partea A sau B, după caz, ce constituie anexa 1 la prezentul contract.

4. Încheierea contractului

4.1. Contractul privind vânzarea-cumpărarea de pachete de servicii de călătorie și de servicii de călătorie asociate se încheie în mod valabil în momentul în care Beneficiarul primește de la Agenție confirmarea scrisă a rezervării.

4.2. Tăcerea sau inacțiunea Beneficiarului nu valorează acceptarea ofertei. Acceptarea ofertei, transmisă telefonic sau prin viu grai, trebuie confirmată în scris.

4.3. Oferta și acceptarea ofertei se emit în formă scrisă și se comunică prin poștă electronică, prin mesaje de tip SMS, prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură atât transmiterea textului, cât și confirmarea primirii lui.

4.4. Agenția nu răspunde pentru un eventual prejudiciu cauzat prin imposibilitatea efectuării rezervării, dacă aceasta se datorează unor cauze obiective, cum ar fi dar fără a se limita la: modificarea de către prestatorul serviciului până la momentul finalizării rezervării a prețului produsului /serviciului ofertat; indisponibilitatea produsului/serviciului ofertat etc.

4.5. Răspunsul Beneficiarului nu valorează acceptare atunci când cuprinde modificări sau completări care nu corespund ofertei primite.

5. Modificarea contractului înainte de începerea executării pachetului

5.1. Beneficiarul poate transfera prezentul contract unei persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile prezentului contract după ce notifică Agenția cu cel puțin 7 zile înainte de începerea executării pachetului, în scris sau prin e-mail.

5.2. Beneficiarul și persoana căreia îi este transferat prezentul contract răspund în solidar pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

5.3. Agenția va informa Beneficiarul cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului. Aceste costuri nu vor depăși costurile suportate efectiv de Agenție ca urmare a transferului contractului.

6. Obligațiile Beneficiarului

Beneficiarul are următoarele obligații principale :

6.1. Să transmită Agenției în formă scrisă, prin orice mijloc care asigură dovada comunicării, comanda fermă de rezervare a cazărilor individuale sau de grup sau a altor servicii asociate.

6.2. Să menționeze în cadrul comenzii programul aferent evenimentelor (conferințe, simpozioane, cocktail-uri, transferuri, tururi opționale) pentru ca Agenția să fie în măsură să anticipeze nevoile Beneficiarului și să furnizeze cele mai bune soluții;

6.3. Să comunice în formă scrisă orice modificare sau retragere a comenzii inițiale în termenele stabilite în ofertă;

6.4. Să preia documentele de călătorie emise de Agenție;

6.5. Să plătească la scadența convenită prețul pachetului de servicii de călătoria achiziționat;

6.6. Să formuleze și să comunice în scris, în maxim 3 zile calendaristice de la recepționarea facturii, eventuale obiecțiuni cu privire la conținutul acesteia;

6.7. Să respecte obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenției și să comunice persoanelor care utilizează documentele de călătorie achiziționate prin Agenție asupra informațiilor menționate pe site-ul poliției de frontiera la adresa www.politiadefrontiera.ro.

6.8. În cazul în care este nemulțumit de calitatea unui anumit serviciu, Beneficiarul se obligă să formuleze și să înregistreze o reclamație scrisă la prestatorul serviciului în termen de 1 zi de la data ivirii nemulțumirii. O copie a reclamației astfel înregistrare va fi comunicată și Agenției în vederea luării măsurilor ce se impun pentru rezolvarea incidentului ivit.

6.9. Condițiile contractuale se extind în mod automat asupra tuturor persoanelor pentru care Beneficiarul a achiziționat serviciile.

6.10. Pasagerii pentru care Beneficiarul a achiziționat serviciile au obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus, cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către pasageri a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele vor fi suportate de către Beneficiar.

7. Obligațiile Agenției

Agenția are următoarele obligații principale:

7.1. Să onoreze toate solicitările Beneficiarului care se referă la oricare dintre serviciile care fac obiectul prezentului contract

7.2. Să predea Beneficiarului documentele aferente pachetului de servicii de călătorie vândut.

7.3.  ... Să răspundă pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:

(a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează Beneficiarului;

(b) c ... ând neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice, neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;

(c) c ... ând neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

7.4. ...  Să acorde asistență Beneficiarului aflat în dificultate.

 

8. Prețul serviciilor vândute. Modificarea prețului

8.1. Prețul contractului este de ____________ euro și se compune din __________________.

8.2. Prețul rămâne fix, cu excepția cazului în care vor exista variații ale costurilor de transport, inclusiv costul carburantului, ale taxelor aferente anumitor servicii (de ex. taxe de aterizare, de debarcare sau de îmbarcare în aeroporturi) sau ale cursurilor de schimb aplicate pachetului de servicii.

8.3. În această din urmă situație, dacă prețul pachetului de servicii de călătorie se majorează cu mai mult de 8%, Beneficiarul are posibilitatea ca, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înștiințării de majorare a prețului, să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare.

8.4. O eventuală creștere de preț în condițiile anterior precizate va fi notificată Beneficiarului la adresa sa de e-mail, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. Prețurile nu vor fi majorate în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

8.5. În situația în care prezentul contract va înceta în condițiile arătate la pct. 9.3. și Beneficiarul nu acceptă un alt pachet, Agenția rambursează toate plățile efectuate de către sau pe seama Beneficiarului, în termen de 14 zile de la data încetării contractului.

8.6. Dacă după încheierea prezentului contract și înainte de începerea executării pachetului va avea loc o scădere a costurilor cu mai mult de 8% din prețul pachetului de servicii de călătorie, Beneficiarul are dreptul la o reducere de preț corespunzătoare scăderii costurilor.

8.7. În cazul unei reduceri de preț, Agenția are dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată Beneficiarului.

8.8. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenția poate solicita un avans de până la ..........% din preț, în funcție de data la care Beneficiarul solicită serviciile.

9. Condiții de plată. Data plății

9.1. Beneficiarul va efectua plata prețului pentru pachetul de servicii de călătorie achiziționat, fie prin virament bancar în contul Agenției, respectiv IBAN RO86BRDE280SV18916402800, deschis la BRD-Groupe Société Générale, fie numerar la sediul Agenției.

9.2. Data plății este aceea la care contul Agenției a fost alimentat cu suma de bani care a făcut obiectul plății, respectiv data eliberării chitanței de plată cu numerar. Cheltuielile plății sunt în sarcina Beneficiarului.

9.3. Plata prețului se va face astfel : avans ___________, iar diferența la data de ________. În termen de maxim 5 zile de la data plății finale, Agenția transmite Beneficiarului documentele de călătorie în baza cărora acesta poate efectua serviciile de călătorie achiziționate.

9.4. Plățile pentru produse/servicii turistice în străinătate se vor putea plăti în euro sau în lei. Prețul în lei se va calcula la cursul BNR Leu-Euro din ziua emiterii facturii.

9.5. Beneficiarul este considerat de drept în întârziere la data scadenței obligației de plată.

10. Condiții de rezervare. Răspunderea pentru erorile de rezervare

10.1. Comenzile pentru efectuarea rezervării în condițiile ofertate se transmit de către Beneficiar în formă scrisă printr-un mijloc rapid care asigură comunicarea solicitării.

10.2 Beneficiarul nu poate considera confirmată o rezervare decât după ce a primit de la Agenție confirmarea rezervării în scris (prin fax, e-mail, scrisoare recomandată).

10.3. Agenția nu este răspunzătoare pentru erorile cauzate de defecțiuni tehnice din sistemul de rezervare care nu îi sunt imputabile, fiind responsabilă însă pentru erorile comise din culpa sa în timpul procesului de rezervare.

10.4 Agenția nu este răspunzătoare pentru erorile de rezervare imputabile Beneficiarului sau cauzate de circumstanțe inevitabile și extraordinare.

11. Încetarea contractului. Dreptul de retragere înainte de începerea executării pachetului. Penalizări

11.1. Clauzele de anulare și/sau modificare ce se aplică pachetului de servicii de călătorie comandat, inclusiv penalitățile aferente, sunt aduse la cunoștința Beneficiarului prin formularul „Informații precontractuale”, oferta de a contracta.

11.2. Beneficiarul poate înceta prezentul contract înainte de începerea executării pachetului cu obligația de a plăti o penalitate care se va calcula prin raportare la momentul încetării contractului, după cum urmează:

11.2.1 penalitate 30 % din prețul pachetului de servicii de călătorie, dacă renunțarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data plecării;

11.2.2. penalitate 50 % din prețul pachetului de servicii de călătorie, dacă renunțarea se face în intervalul de 15 zile calendaristice înainte de data plecării;

11.2.3. penalitate 100 % din prețul pachetului de servicii de călătorie, dacă renunțarea se face într-un interval mai mic de 15 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program;

11.2.4 penalitate 100 % din prețul pachetului de servicii de călătorie, în cazul în care Beneficiarul a achiziționat pachetul de servicii de călătorie din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) sau alte programe de înscrieri timpurii, indiferent de data la care solicită renunțarea.

11.3. În cazul în care Beneficiarul a achitat un avans pentru pachetul de servicii de călătorie comandat și în termenul convenit nu achită diferența de preț, se consideră că acesta a dorit încetarea contractului, caz în care Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate cu reținerea penalizărilor prevăzute la pct.11.2.

11.4. Penalizările la care se referă pct. 11.2. se aplică și în cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii de călătorie, caz în care călătorului i se vor reține toate taxele datorate de Agenție prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.

11.5. Agenția poate înceta prezentul contract și poate oferi Beneficiarului rambursarea completă a tuturor plăților efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, precum și atunci când numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, caz în care Agenția îl va înștiința pe Beneficiar cu privire la încetarea contractului:

11.5.1. în termen de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile;

11.5.2. în termen de 7 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două și șase zile;

11.5.3. în termen de 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de două zile.

12. Răspunderea contractuală. Daune moratorii

12.1. În cazul în care serviciile de călătorie contractate nu sunt executate conform contractului, Beneficiarul informează, fără întârzieri nejustificate, Agenția în legătură cu orice neconformitate pe care o constată.

12.2. În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu contractul, Agenția remediază neconformitatea, cu excepția unuia din următoarele cazuri:

12.2.1. neconformitatea nu poate fi remediată;

12.2.2. remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

12.3 Beneficiarul are dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care neconformitatea este imputabilă acestuia ; este imputabilă unei părți terțe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contract și este imprevizibilă sau inevitabilă, respectiv este cauzată de circumstanțe inevitabile și extraordinare.

12.4. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în prezentul contract, Agenția oferă, fără costuri suplimentare, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente cu cele specificate în contract.

12.5. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeași locație, în cea mai apropiată variantă față de cea inițială.

12.6. În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecință un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contract, Agenția acordă Beneficiarului o reducere adecvată a prețului.

12.7. Beneficiarul poate respinge serviciile alternative propuse e Agenție doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preț acordată este inadecvată.

12.8. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar Agenția nu o remediază într-un termen rezonabil, Beneficiarul poate înceta contractul fără plata unei penalități de încetare și, după caz, poate să ceară, reducerea prețului și/sau despăgubiri.

12.9. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau Beneficiarul respinge serviciile alternative propuse de Agenție, Beneficiarul are dreptul, după caz, la reducerea prețului și/sau la despăgubiri, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie.

12.10. Dacă pachetul include transportul de pasageri, Agenția asigură repatrierea Beneficiarului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare pentru călător.

12.11. În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea Beneficiarului astfel cum s-a convenit în contract din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, Agenția suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depășește trei nopți pe călător.

12.12 În cazul în care Beneficiarul nu plătește la scadența convenită sumele datorate, Agenția are dreptul la daune moratorii, de la scadență până în momentul plății, în cuantum de 0,2% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu.

12.13. Daunele moratorii pentru neexecutarea obligațiilor bănești se cuvin din ziua scadenței, fără a fi nevoie de vreo punere în întârziere.

12.14. În cazul ivirii ipotezei de la pct. 14.12. Agenția are dreptul să suspende orice obligație asumată până la îndeplinirea obligațiilor de plată de către Beneficiar.

13. Clauze exoneratoare de răspundere

13.1. Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei dacă aceasta se datorează unor probleme legate de situația juridică sau administrativă a pasagerilor. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă consultarea site-ului Poliției de Frontieră.

13.2. Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul în care pasagerul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia, caz în care Beneficiarului i se vor reține din sumele achitate toate taxele datorate de Agenție prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii ale Agenției.

13.3. Agenția nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile niciunei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Agenția.

14. Reclamații

14.1. În cazul în care Beneficiarul este nemulțumit de serviciile ce i-au fost prestate, acesta are obligația de a adresa mesaje, cereri sau reclamații în legătură cu executarea pachetului, în care va preciza clar și explicit deficiențele constatate, legate de realizarea serviciilor vândute de Agenție, care vor fi transmise atât prestatorului serviciului, cât și Agenției.

14.2. De la primirea sesizării scrise, Agenția va acționa imediat pentru soluționarea acesteia. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, Beneficiarul va depune la sediul Agenției o reclamație în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenția urmând ca, în termen de 30 de zile lucrătoare, să comunice Beneficiarului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

14.3. Data primirii de către Agenție a mesajelor, a cererilor sau a reclamațiilor prevăzute la pct.16.1. este considerată drept data primirii de către agenția de turism organizatoare.

15. Asigurări

15.1. Agenția este asigurată la Societatea de Asigurare ______________ având încheiată Polița de asigurare nr. _______ valabilă până la data de _______________.

15.2. Facultativ, Beneficiarul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie.

15.3. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare a comenzilor. La cerere, Beneficiarul va primi informații despre cazurile acoperite de asigurarea storno.

15.4. Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției.

 

 

16. Obligația de a acorda asistență

16.1. Agenția acordă asistență adecvată fără întârzieri nejustificate Beneficiarului aflat în dificultate, inclusiv în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, prin:

16.1.1. furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistența consulară;

16.1.2. efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea Beneficiarului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

16.2. Agenția are dreptul de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistență în cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu va depăși costurile efective suportate de Agenție.

17. Forța majoră

17.1. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil și exonerează de răspundere partea care o invocă și o probează în condițiile legii.

17.2. Prin evenimente de forță majoră se înțeleg fenomenele naturale extraordinare: cutremurele grave, inundațiile catastrofale, alunecările de teren, trăsnetele, tornadele etc., precum și evenimentele sociale extraordinare cum ar fi: războaiele, revoluțiile, atentatele teroriste, pandemii.

17.3. Încetarea cazului de forță majoră duce automat la reluarea executării obligațiilor asumate de părți, dacă acestea nu hotărăsc de comun acord, în scris, altfel.

17.4. În perioada de acțiune a cazului de forță majoră, părțile se obligă să depună toate diligențele pentru reducerea/limitarea consecințelor cazului de forță majoră.

18. Notificări și comunicări între părți

18.1. În înțelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în scris la una din coordonatele de contact menționate în prezentul contract-cadru.

18.2. Orice modificare a vreuneia din datele de identificare a părților contractante (sediu, telefon, fax, adresă e-mail, cont bancar) va deveni opozabilă celeilalte părți începând cu data notificării ei în scris, sub sancțiunea considerării în continuare ca valabile a datelor de identificare menționate în prezentul contract.

19. Declarațiile părților contractante

19.1. Părțile declară că au citit și au înțeles fiecare clauză din prezentul contract și consecințele de fapt și de drept ale acestuia.

19.2. Părțile declară că prezentul contract nu conține clauze care să nu fi fost discutate, negociate și agreate de părți.

19.3. Beneficiarul a luat la cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu Agenția sunt în stricta responsabilitate a prestatorului de servicii, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar Agenția nu are nicio responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

20. Legea aplicabilă contractului. Soluționarea diferendelor

20.1. Raporturile juridice dintre Agenție și Beneficiar sunt guvernate de legislația română.

20.2. Părțile semnatare ale prezentului contract vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract.

20.3. Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergența contractuală, aceasta se va soluționa de instanța de judecată competentă.

21. Prelucrarea datelor cu caracter personal

21.1. În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, „GDPR”), prin semnarea prezentului contract, Beneficiarul declară explicit că este de acord cu prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal puse la dispoziția Agenției în vederea realizării obiectului contractului și gestionării relației contractuale.

21.2. Datele cu caracter personal pe care Agenția le prelucrează includ informații de contact, precum: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, CNP, data nașterii/vârsta, seria și numărul actului de identitate.

21.3. Datele pot fi transferate către alți prestatori de servicii turistice cu care colaborăm pentru furnizarea serviciilor, precum și către autorități publice, pentru respectarea unor obligații legale.

21.4. Beneficiarul declară că a înțeles care sunt drepturile în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul la ștergerea datelor dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost preluate, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a fi informat cu privire la orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor, dreptul de a se modifica sau retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și dreptul de a se adresa cu plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

22. Dispoziții finale

22.1. Părțile declară, cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații, că au capacitate deplină de a încheia în mod valabil prezentul contract și că nu există niciun fel de impediment de natură legală, contractuală sau de orice alt fel în măsură să afecteze sau să prejudicieze în vreun fel capacitatea lor de a executa în mod valabil și pe deplin toate și fiecare din obligațiile asumate potrivit prezentului contract.

22.2. Dacă orice termen, condiție sau prevedere din contract va fi declarată nevalidă pentru orice motiv, prin hotărâre judecătorească, această nevaliditate nu va afecta sau reduce legalitatea, validitatea sau executarea celorlalți termeni, condiții sau prevederi din contract, iar părțile se angajează să suplimenteze sau să înlocuiască fiecare prevedere nevalidă cu prevederi valabile, care să aibă rezultatul economic cât mai apropiat de cel intenționat inițial de către părți.

22.3 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

22.4. Drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul contract vor intra în vigoare la data semnării lui și vor fi obligatorii pentru părți.

22.5. Prezentul contract s-a încheiat la sediul Agenției în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară, un exemplar fiind pus la dispoziția Beneficiarului pe suport hârtie / încheiat la distanță prin mijloace electronice, contractul fiind pus la dispoziția Beneficiarului în format electronic la adresa de e-mail ___________________, conform solicitării acestuia.

 

 

Agenția, Beneficiar,

International Service Expert S.R.L. ______________________

Prin Administrator VERȘANU Dragoș-Mihai (nume și prenume)

_______________________

(semnătura și ștampila) (seria și nr. act de identitate)

__________________

(semnătura )